Урбанистични проекти

Регионални планове, схеми и разработки


Регионален план за развитие на Южен централен район на планиране

Разработил части „Селищна мрежа" и „Транспортна и техническа инфраструктура" - 2005

Териториално-устройствен план на Община Рудозем

Разработил части Система „Обитаване” и „Производствени зони” - 1990

Общи устройствени планове


Общ устройствен план на гр. Сливен

Разработил части: „Програма за управление на градското развитие”, „Правилник за прилагане на ОУП и устройствени правила и норми”, и „Анализ на икономическите и урбанистични връзки на национално и регионално ниво” - 2006-2007

Общ градоустройствен план гр. Карлово

Разработил част „Система "Обитаване" - 1991

Общ градоустройствен план на гр. Съединение

Главен проектант - 1989

За повече информация посетете Арт-компютър - Урбанистични проекти.

Подробни устройствени планове


Главен проектант на 4 устройствени плана на малки селища и селищни образувания, на генерален план на технологичен парк, разработени още 8 устройствени плана на отделни групи от имоти, участие в други устройствени планове

Експериментални и научно-изследователски градоустройствени проекти


За повече информация посетете Арт-компютър - Eкспериментални проекти.