Изследователски Проекти

Проект TURAS (2011 - 2016)

Ръководител на Работен пакет №5

TURAS (Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability) e научно-приложен проект за градска и екологична устойчивост и гъвкавост, fинансиран от Седма Рамкова Програма на Европейската комисия. Водещ партноьор на TURAS е Университетският колеж на Дъблин, Ирландия.

Работен пакет №5 (Limiting urban sprawl) има за цел да разработи устройствена политика, правила и практически инструменти за регулиране и ограничаване на градската експанзия с приложение в София и Рим, Партньори в РП 5 са университети, институти и общини от България, Италия, Сърбия и Словения.
www.turas-cities.org

ЕАП/ INTERREG (2003 - 2005)

Ръководител на изследователския екип

По този проект е направена оценка на топлотехническите характеристики на съществуващия жилищен фонд на гр. Пловдив и на потенциалната икономия от повишаване на енергийната ефективност на сградите, класифицирани в четири основни групи
Енергийна Агенция – Пловдив

Модел за пазарен анализ на урбанистичните структури (2003)

Главен проектант

Проектът (съвместно с ESRI- Бъкгария) изследва урбанистичната система на Асеновград посредством приложение на гео-информационни методи (ГИС) за проучване на пазарните механизми и тенденции в този град.
Експериментални проекти

Експериментално приложение на ArcView GIS за урбанистично планиране и управление (2003 - 2004)

Главен проектант

Проектът (съвместно с ESRI- Бъкгария) прави анализ на необходимостта от паркоместа в Централна градска част на Пловдив
Експериментални проекти