Публикувани книги

Пазарна теория на урбанизма – част I – Икономикс на урбанистичното развитие

Издателство на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 2012
Download

Финансиране на урбанистичното развитие

Учебник, в съавторство с проф. Дончо Конакчиев
Издателство на УАСГ, 2011

Икономическо моделиране в градоустройството

Издателство КОТА, 2009

Жилищни форми

Учебник по Жилищни сгради
Издателство КОТА, 2005
Download

Териториално и административно устройство

В съавторство с още трима преподаватели от УНСС
Издателство на ИСК към УНСС, 2001
Download